Thông tin liên hệ

CƠ SỞ SẢN XUẤT CAO DƯỢC LIỆU MAI THỊ THỦY

Địa chỉ: Định Sơn, Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị

Điện thoại: 0942661133 hoặc 01696647333